لایحه در دفاع مقابل اعتراض ثالث اجرایی

لایحه در دفاع مقابل اعتراض ثالث اجرایی

یکی از شیوه های رایج در جریان عملیات اجرایی، انجام اعتراض ثالث اجرایی به استناد مبایعه نامه های صوری توسط افرادی از سوی محکوم علیه است.

این نوع اعتراض ثالث اجرایی که عمدتا به قصد ایجاد اطاله و اعمال فشار به محکوم له انجام می شوند بعضا می تواند سال ها خاتمه عملیات اجرایی را به تاخیر بیندازد.

ادامه مطلب را بخوانید »»

عدم تمکین زن

متاسفانه اختلافات زناشویی یکی از مسائل حقوقی رایج در جامعه امروز است، عدم آموزش کافی پیش از ازدواج و یا عدم انتخاب صحیح از یک سو و از سوی دیگر

ادامه مطلب را بخوانید »»
لایحه تجدیدنظرخواهی از قرار عدم استماع ورشکستگی

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از قرار عدم استماع دعوای ورشکستگی

بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی احتراما وکالتا از ناحیه آقای … در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ****۹۵۰۹۹۷۷۵۸۰۰۰ صادره از شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی مشهد مستند

ادامه مطلب را بخوانید »»
دکمه بازگشت به بالا