اجرای احکام مدنیدعاوی خانواده

لایحه در دفاع مقابل اعتراض ثالث اجرایی

در این پرونده برادر همسر سابق خانم به عنوان معترض ثالث به بازداشت و مزایده ملک برادرش اعتراض کرده است

یکی از شیوه های رایج در جریان عملیات اجرایی، انجام اعتراض ثالث اجرایی به استناد مبایعه نامه های صوری توسط افرادی از سوی محکوم علیه است.

این نوع اعتراض ثالث اجرایی که عمدتا به قصد ایجاد اطاله و اعمال فشار به محکوم له انجام می شوند بعضا می تواند سال ها خاتمه عملیات اجرایی را به تاخیر بیندازد.

در سایه فقدان ضمانت اجرای کافی برای طرح این نوع دعاوی واهی، معمولا محکومان مالی که اموالشان بازداشت و در معرض مزایده قرار گرفته است، متوسل به این روش غیراخلاقی می شوند.

در این پرونده، لایحه ای در مقابل اعتراض ثالث اجرایی که توسط برادر همسر سابق خانم نسبت به بازداشت ملک او در اجرای دادنامه الزام به پرداخت مهریه صادر شده بود، تنظیم و توسط خانم به دادگاه تقدیم شده است:

سیاوش هوشیار

در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی و یا سوالی در این زمینه داشتید از اینجا با ما تماس بگیرید

به نام خدا

ریاست محترم شعبه 23  دادگاه خانواده مشهد

با سلام

احتراما اینجانب ش خوانده دعوای مطروحه در پرونده شماره 9909985114******  تحت رسیدگی آن دادگاه محترم، در مقام دفاع موارد ذیل را به استحضارعالی می رسانم:

الف- مقدمه

 بدوا لازم به ذکر است که اینجانب همسر سابق آقای م (خوانده ردیف اول) هستم. آقای م از سال 1396 که اینجانب مهریه ام را مطالبه کرده ام به عناوین مختلف سعی در فرار از پرداخت حقوقم را داشته است.

نهایتا توانستم بخشی از سهم الارث همسر سابقم را بازداشت کنم، پیش از برگزاری مزایده برادر دیگر وی به نام غ (وی با همسر سابق من برادر ابوینی است و نام خانوادگی خود را تغییر داده است) ابتدا عجولانه یک مبایعه نامه عادی دستنویس به شعبه 15 اجرای احکام مدنی مشهد ارائه کرد که نسخه مصدق آن به پیوست تقدیم حضور می گردد.

بعدا برادران الف با توجه به ایراداتی که احتمالا به علت شتابزدگی در ساختن مبایعه نامه به نظرشان رسیده بود و متوجه شده بودند که مجعول بودن آن به سادگی کشف خواهد شد و احتمالا با مشاوره هایی که بعدا دریافت کرده بودند، یک مبایعه نامه دیگر به صورت تایپی تهیه و به پیوست اعتراض ثالث در تاریخ 24/2/1398 به دادگاه ارائه کردند.

آقای غ با ارائه مبایعه نامه تایپی مذکور اقدام به اعتراض ثالث اجرایی کرد که نهایتا پس از رسیدگی در پرونده کلاسه 980*** شعبه 23 دادگاه خانواده مشهد، با تشخیص صوری بودن معامله مورد ادعا طی دادنامه شماره 9809975114****** مورخ 3/4/1398 رد شد و این دادنامه با اعتراض محکوم‌علیه در شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تایید و قطعی شده است.

حالا و پس از برگزاری مزایده و فروش سهم الارث همسر سابقم در تاریخ 9/4/1399 ، مجددا یکی دیگر از برادران وی به نام ح (وی نیز با همسر سابقم و غ برادر ابوینی است)، با ارائه یک برگ مبایعه نامه دستنویس ساختگی دیگر اقدام به اعتراض ثالث اجرایی حاضر کرده است.

ب- درخواست صدور قرار تامین دعوای واهی

از آنجا که طرح اعتراض ثالث حاضر، چه از لحاظ بی اساس و ابتدایی بودن مستندات ساختگی ارائه شده و چه از لحاظ زمان طرح آن که بلافاصله پس از برگزاری مزایده است، به نحو آشکاری واهی و صرفا به قصد ایذاء اینجانب – که از سوی همسر سابقم و برادرانش بارها و به وسایل مختلف، پس از بازداشت ملک انجام شده است – و همچنین تاخیر در انجام تشریفات مزایده و رسیدن اینجانب به حقم – که صریحا از سوی همسر سابقم و برادرش به من گفته شد که باید دو سال دوندگی کنی- انجام شده است، از محضرعالی استدعا دارم مستند به ماده 109 قانون آیین دادرسی در امور مدنی با صدور قرار تامین دعوای واهی از معترض ثالث تامین لازم جهت جبران خسارات ناشی از طرح دعوای حاضر اخذ بفرمایید.

ضمنا استدعا دارم با توجه به آنکه کاملا محتمل است، به دنبال این مجددا یکی دیگر از برادران الف با ساختن اسنادی دیگر، اقدام به طرح اعتراض مشابه با انگیزه های سوء حاضر بکند، از محضرعالی استدعا دارم معترض ثالث را به تادیه حداکثر میزان معین در تبصره ذیل ماده 109 قانون مذکور به نفع صندوق دولت محکوم بفرمایید.

پ- دفاع ماهوی

1- مستند دعوای حاضر یک برگ قرارداد عادی دستنویس است، که از جمله آقای غ (برادر همسر سابقم) که طی پرونده کلاسه 980287 شماره 9809985114****** با ارائه یک مبایعه نامه ساختگی دیگر در سال 1398 نسبت به همین عملیات اجرایی اعتراض ثالث انجام داده بود به عنوان شاهد ذیل آن را امضا کرده است.

تاریخ قرارداد ارائه شده فعلی 3/4/1391 و تاریخ قراردادی که در اعتراض ثالث اجرایی سابق توسط آقای غ ارائه شده بود 22/3/1391 درج شده است.

مفهوم آن این است که آقای غ  – طبق ادعای خودش-  در تاریخ 22/3/1391 سهم الارث م (همسر سابقم) را خریده است، و در تاریخ 3/4/1391 یعنی 11 روز بعد، به عنوان شاهد زیر قرارداد صلح همان سهم الارث به برادر دیگرش ح (معترض ثالث فعلی) را امضا کرده است!

2- از سوی دیگر آقای ح (معترض ثالث) ذیل مبایعه نامه ساختگی دستنویس مورخ 22/3/1391 که از سوی آقای م (همسر سابقم) به قصد توقف عملیات اجرایی به شعبه 15 اجرای احکام مدنی مشهد ارائه شده است (تصویر مصدق این مبایعه نامه ساختگی به پیوست تقدیم حضور می گردد)، را به عنوان شاهد امضا کرده است.

یعنی باز هم آقای ح (معترض ثالث) در تاریخ 22/3/1391 شاهد انجام معامله برادرانش با هم در مورد سهم الارث همسر سابقم بوده است و 11 روز بعد طی قرارداد دستنویس مستند اعتراض ثالث حاضر همان سهم الارث را با همسر سابقم معامله کرده است!

هرچند طرح اعتراض ثالث به استناد قراردادهای صوری برای ایجاد تاخیر در مزایده اموال بازداشت شده، شیوه ای نخ نما و رایج است، ولی نحوه عمل برادران الف در ساختن و ارائه قراردادهایی به این حد فاحش صوری و غیرواقعی، به نوعی توهین به شعور مخاطب و ساحت مقدس دستگاه قضائی است.

3- همزمان با اعتراض ثالث آقای غ نسبت به سهم الارث همسر سابقم در اردیبهشت ماه سال 1398، آقای ح (معترض ثالث حاضر) هم اعتراض ثالثی در مورد خودروی همسر سابقم که بازداشت شده بود مطرح کرد.

به طوری که دو پرونده با کلاسه های پشت سر هم 980*** و 980*** در شعبه 23 دادگاه خانواده مشهد ثبت شدند، و رسیدگی به هر دو پرونده عملا در یک جلسه با حضور همزمان آقای غ که مدعی بود سهم‌الارث همسر سابقم را خریده است و آقای ح (معترض ثالث در پرونده حاضر) که مدعی بود خودرو همسر سابقم را خریده است، در تاریخ 3/7/1398 در شعبه 23 دادگاه خانواده مشهد برگزار شد.

بر این اساس علم و اطلاع دقیق آقای ح که در جلسه دادگاه حضور داشت، از موضوع بازداشت و مزایده سهم الارث برادرش، کاملا محرز و آشکار است و عنداللزوم استدعای مطالعه و بهره برداری از پرونده های کلاسه  980*** و 980*** آن شعبه محترم را دارم.

بیشتر بخوانید:

4- همسر سابق اینجانب آقای م ، در طول بیش از 3 سال دادرسی که منتهی به مزایده اخیر شده است، به انواع وسایل برای فرار از پرداخت حقوق اینجانب متوسل شده است، با این حال هرگز در باره معامله با برادرانش طی اقلا سه مبایعه نامه و قراردادی که تاکنون ارائه کرده اند، اشاره ای نکرده است.

5- آقای ح (معترض ثالث) همان طور که در دادخواست تقدیمی اقرار کرده است در یک در بند از مغازه های ملک موروثی (که بخشی از آن مزایده شده است) به کار فروش لوازم بهداشتی ساختمان(لوله و شیرآلات و …) مشغول است  و وی در این 3 سال اخیر به خوبی در جریان کشمکش حقوقی من با برادرش و محکومیت او و بازداشت و مزایده سهم الارث بوده است و من بارها برای کارشناسی ملک و نصب آگهی و غیره به محل ملک مراجعه کرده ام، وی در این مدت علی رغم علم و اطلاع کامل که نسبت به موضوع داشته است، هیچ اقدام و اعتراضی انجام نداده و حالا پس از برگزاری مزایده و فروش به یاد معامله خود با همسر سابقم افتاده است.

6- معترض ثالث مدعی معاوضه سهم الارث آقای م (همسر سابقم) با زمینی در روستای اسلام آباد گلبهار شده است.

خود آقای م در تاریخ 28/4/1399 با تقدیم لایحه ای به شعبه محترم 23 دادگاه خانواده – در همین پرونده – در تایید ادعای برادرش، اعلام کرده که سهم الارث خود را با «یک قطعه زمین کشاورزی متعلق به آقای ح به مساحت 3500 متر مربع را که مشاعا با آقای غ و آقای ب در روستای اسلام آباد گلبهار شریک بودند» معاوضه کرده است.

معنی ادعای آقای م و برادرش این است که آقای م سهم الارث خودش از ملک تجاری نبش چهارراه که اقلا بیش از 6 میلیارد تومان ارزش دارد به علاوۀ منزل پدری واقع در خیابان گاز را با حدود 1200 متر زمین کشاورزی مشاع در روستای اسلام آباد گلبهار معاوضه کرده است!

7- آقای م در دادخواست تقدیمی مدعی شده است که سهم الارث برادرش را در تصرف دارد، در حالی که در اعتراض ثالث اجرایی سابق  موضوع پرونده کلاسه 980*** که برادر بزرگ ترشان آقای غ طرح کرده بود، ایشان هم مدعی تصرف در سهم الارث آقای م بود!

8- آقای م (همسر سابقم) که خود خوانده دعواست، بسیار شتابزده، در تاریخ 28/4/1399 لایحه‌ای به دادگاه ارائه داده و ضمن آن درخواست ارجاع قرارداد موضوع دعوا به کارشناس خط را کرده است.

اصولا ارجاع به کارشناسی خط به منظور بررسی اصالت سند در فرض تعرض به اصالت سند انجام می شود، مبنای درخواست آقای م در تعارض با ادعای ایشان مبنی بر تایید صحت قرارداد معلوم نیست.

این طور به نظر می رسد که درخواست عجولانه و عجیب آقای م برای بررسی اصالت سندی که خودشان ارائه داده اند توسط کارشناس رسمی، در راستای نیل به هدف اصلی از  طرح دعوای حاضر که ایجاد تاخیر و اطاله در جریان مزایده است، مطرح شده است.

شتاب آقای م که ذینفع اصلی در دعوای حاضر است، برای تایید ادعای معترض ثالث، خود می‌تواند قرینه ای بر ذینفع بودن وی در ترتیب دادن این دعوای ساختگی باشد.

9- سهم الارث آقای م (موضوع اعتراض ثالث حاضر)، طی صورتجلسه مورخ 9/4/1399 اجرای احکام مدنی مشهد از طریق مزایده به آقای ف فروخته شده است و از این طریق وی مالک شده است، و صورتجلسه مزایده مذکور مادام که از طریق قانونی ابطال نشده باشد منشا اثر قانونی و حقوقی است.

معترض ثالث ابطال صورتجلسه مزایده مذکور را از دادگاه نخواسته است، از این حیث خواسته ایشان مبنی بر تنظیم سند رسمی مالکیت از آقای م به خودش قابل استماع به نظر نمی رسد.

مالکیت آقای م – برفرض صحت ادعای معترض ثالث – با مانع انتقال از طریق مزایده به آقای ف مواجه است که با طی تشریفات اجرا و مزایده ملک را خریداری کرده است.

10- فارغ از ساختگی بودن قرارداد مستند دعوا، اساسا طبق مادۀ 1305 قانون مدنی تاریخ اسناد عادی صرفا درباره اشخاصی که در تنظیم آن مشارکت داشته اند معتبر است، و از این حیث تاریخ قرارداد عادی ارائه شده در اعتراض حاضر، در برابر اینجانب قابل استناد و معتبر نیست.

11- با توجه به اینکه قرارداد مستند دعوا به نحو آشکاری مجعول و ساختگی است و به جهات متعدد مذکور در این لایحه بررسی بیشتری در این باره ضروری به نظر نمی رسد، با این حال در صورت ضرورت از نظر دادگاه محترم، استدعای جلب نظر کارشناس رسمی را دارم.

معترض ثالث و همسرم به منظور نیل به هدف اصلی خود از طرح دعوای حاضر که ایجاد اطاله و تاخیر در جریان مزایده است، اصرار به انجام کارشناسی دارند، که با توجه به وجود دلایل و قرائن متعدد مبنی بر غیر واقعی بودن قرارداد ارائه شده، از محضرعالی استدعا دارم تا حد امکان جهت سد سوء نیت ایشان، بدون جلب نظر کارشناس رسمی در مورد دعوای حاضر تصمیم گیری بفرمایید.

نهایتا از محضرعالی استدعا دارم با عنایت به موارد مشروح معروض فوق و مستندات تقدیمی به پیوست، از آنجا که سوء نیت معترض ثالث و بی اساس بودن ادعای او کاملا هویداست، ضمن حکم به رد اعتراض ثالث ایشان را به شرح درخواست قسمت (ب) همین لایحه محکوم به پرداخت حداکثر میزان مقرر قانونی به صندوق دولت بفرمایید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/vmashadmin/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/vmashadmin/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107